הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות 2018​
    מפת אתר
العربية   English

הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות 2018​

הבחירות הכלליות לכלל הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות יתקיימו ביום כ"א בחשוון התעש"ט (30 באוקטובר 2018).


את הבחירות לרשויות, מנהל משרד הפנים באמצעות מנהלי הבחירות לרשויות המקומיות ואגף הפיקוח הארצי על הבחירות ברשויות המקומיות.

פרטים נוספים בנושא זה ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

יצירת קשר עם אגף הפיקוח הארצי על הבחירות במשרד הפנים:
מייל: bchirot2018@moin.gov.il
טלפון: 02-5955950

ועדת הבחירות המרכזית אמונה, בעניין הבחירות לרשויות המקומיות, על הנושאים הבאים בלבד:​

 

1. עתירות ובקשות בפני יושבי ראש ועדות הבחירות:

 

ענייני תעמולת בחירות: 

עתירה למתן צו המונע הפרה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, או הפרה של פרק העונשין בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 או חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 או המשכתה (תר"מ); ערר על החלטה של יו"ר ועדת בחירות אזורית (ער"מ).
עתירות בענייני תעמולת בחירות, מוגשות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או לאחד מיושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות המוסמך לדון בהן, בהתאם לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 והוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע"ה-2015.
 

בקשה לקביעת היעדר קלון בבחירות לרשויות המקומיות לפי סעיפים 7ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (ה"ש):

סעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1969 קובע כי " אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון"

בקשה לפסילת רשימת מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות לפי סעיפים 39א ו-39ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (פ"ר):

עתירות ובקשות יש להגיש לפי הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע"ה-2015 או לפי נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון התשע"ד 2013, 
או נוהל הטיפול בבקשה לפסילת רשימת מועמדים לכנסת או מועמד לכנסת, התשע"ה - 2015 לפי העניין (להלן – הוראות סדרי הדין), ולכלול את כל הפרטים הנדרשים לפי ההוראות האמורות.

לאחר הגשתה, העתירה או הבקשה מועברת לבדיקה משפטית בפני היועץ המשפטי לוועדת הבחירות, אשר יבדוק את העתירה, וככל שהיא עומדת בהוראות החוק והוראות סדרי הדין, יעבירה לעיון
השופט המוסמך לדון בה לפי העניין.

עם קבלת העתירה או הבקשה לרישום, יועבר אליכם, לדוא"ל אותו רשמתם, אישור על כך בצירוף מספר התיק. החלטות שניתנות בעתירה יועברו לאותה כתובת דוא"ל.
לתשומת לבכם, עליכם להמציא את העתירה במישרין למשיבים, ולהעביר למזכירות הוועדה בכתובת VadatB@knesset.gov.il את אישורי ההמצאה, בהקדם האפשרי.
אי המצאת העתירה למשיבים במועד, עלולה לגרום לדחיית העתירה על הסף או לעיכוב הטיפול בה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות הוועדה בכתובת הדוא"ל VadatB@knesset.gov.il או בטלפון 02-6753424 או בפקס 02-5669855.


2. אותיות וכינויים:

סעיפים 39(ג) ו-(ג1) לחוק הבחירות לרשויות קובעים לאמור -
"(ג)   לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, או שמפלגה היתה מסומנת בהם,
אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה או אותה מפלגה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת – בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת.

(ג1)   הוראת סעיף קטן (ג) בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים באחת מהאותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת
מטעם סיעה מסיעות המועצה היוצאת אם נתקיימו כל אלה:

(1)   בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות;

(2)   רק אחת מהאותיות כאמור בפסקה (1) שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, ורשימה זו היתה מסומנת ביותר מאות אחת."

מצורפת רשימת האותיות והכינויים להם ישנה עדיפות לסיעות הכנסת, בהתאם להוראות החוק. הנספח כולל את שמות וכותרות הדוא"ל, של באי כוחן של סיעות הכנסת ואת שמות ממלאי מהם
נדרשת רשימת מועמדים לקבל אישור בכתב לצורך שימוש בכינוי, באות או באותיות כאמור.
 
רשימה זו אינה כוללת את רשימת המפלגות שמרכיבות "סיעות נפרדות" (להוסיף הערת שוליים), שאמורות להודיע ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 36 לחוק הבחירות לרשויות על האותיות שהן מבקשות
לעשות בהן שימוש. כמו כן, הרשימה אינה כוללת את האותיות ה-"תפוסות" בכל רשות מקומית על ידי סיעות של המועצה היוצאת.  
 
ככל שהמפלגות המרכיבות "סיעות נפרדות" יעבירו ליושב ראש הכנסת הודעה לפי סעיף 26 לחוק הבחירות לרשויות, נפרסם גם אותיות אלה. אנא עקבו אחר אתר האינטרנט של הוועדה, שיעודכן
בהתאם.
 

המפלגות שהן סיעות נפרדות כאמור, ובאי כוחן הן:

  • העבודה הישראלית: ב"כ מר אבי גבאי; ממלא מקומו: עו"ד גיא בוסי;
  • המפלגה הקומוניסטית הישראלית: ב"כ מר מוחמד ברכה; ממלא מקומו: מר מנסור דהאמשה;
  • רשימת האיחוד הערבי: ב"כ חה"כ מסעוד גנאים; ממלא מקומו: מר אבאהים חג'אזי;
  • אתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי: ב"כ חה"כ ג'מאל זחאלקה; ממלא מקומו: מר עווד עבד אלפתאח;
  • התנועה הערבית להתחדשות: ב"כ חה"כ אחמד טיבי; ממלא מקומו: עו"ד אוסאמה סעדי;
  • הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל – המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל: ב"כ השר נפטלי בנט; ממלאת מקומו השר איילת שקד;
  • האיחוד הלאומי – תקומה: ב"כ השר אורי אריאל; ממלא מקומו חה"כ בצלאל יואל סמוטריץ;
  • הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל: ב"כ מר שלמה וידיסלבסקי; ממלא מקומו מר חנוך זייברט;
  • אגודת החרדים – דגל התורה: ב"כ חה"כ משה גפני; ממלא מקומו חה"כ אורי מקלב.

סקרי בחירות:

בהתאם להוראות סעיף 16ה(ה) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959, על עורך סקר המיועד לפרסום לציבור, בכל דרך שהיא, להעבירו, בצירוף פרטים המפורטים בחוק,
לידי ועדת הבחירות המרכזית, אשר מעמידה אותו לעיון כל דורש. הסקרים האמורים מתפרסמים כפי שנשלחו אל הוועדה, מבלי שנבדקו על ידה, ולוועדה אין כל אחריות בנוגע לתוכנם.

סקרים יש להעביר לכתובת הדוא"ל של הוועדה VadatB@knesset.gov.il, בצירוף כל הפרטים הנדרשים לפי החוק, והם יפורסמו באתר הוועדה.


הבחירות המיוחדות לראשות עיריית אור יהודה - 8.9.2015

סקר בבחירות המיוחדות -לראשות עיריית אור יהודה שהתקיימו ביום 8.9.2015


הבחירות המיוחדות לראשות עיריית רמת השרון - 12.1.2016

 
סקר בבחירות המיוחדות לראשות עיריית רמת השרון מיום 31.12.2015

הבחירות לראשות עיריית רמלה - 13.6.2017הבחירות לראשות עיריית חיפה - 31.7.2018
 

הבחירות לראשות מועצת גדרה - 5.9.2018
הבחירות לראשות מועצת גן רווה – 16.10.2018
ממצאי סקר במועצה המקומית גן רווה – אל מטה שלמה שש
 
הבחירות לראשות העיר אילת – 16.10.2018
ממצאי סקר באילת אל מטה מאיר יצחק הלוי
 
הבחירות לראשות מועצת גדרות – 17.10.2018
ממצאי סקר במועצה האזורית גדרות אל מטה גילן ז'קונט
 

הבחירות לראשות העיר אילת – 21.10.2018

הבחירות לראשות העיר ראשון לציון – 21.10.2018

הבחירות לראשות העיר ירושלים – 23.10.2018
ממצאי סקר בעיר ירושלים - נשלח אל מטה משה ליאון

הבחירות לראשות העיר נהריה – 23.10.2018
ממצאי ס​קר בעיר נהריה נשלח אל מטה סיעת "דרך חדשה" בראשות רונן מרלי

הבחירות לראשות העיר הרצליה – 24.10.2018
ממצאי סקר בעיר הרצליה - נשלח אל מטה משה פדלון

הבחירות לראשות העיר ראשון לציון – 24.10.2018
ממצאי סקר בעיר ראשון לציון עבור רז קינסטליך​​

הבחירות לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון – 25.10.2018​

ממצאי סקר במועצה האזורית חוף אשקלון עבור רונן ליבנה​

הבחירות לראשות העיר ירושלים – 25.10.2018
ממצאי סקר בעיר ירושלים שנערך עבור WALLA על ידי מכון המחקר פאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר​

הבחירות לראשות המועצה המקומית קדימה צורן – 25.10.2018
ממצאי סקר לראשות המועצה המקומית קדימה-צורן שנערך על ידי הגל החדש​

הבחירות לראשות העיר חיפה – 25.10.2018
ממצאי סקר לראשות העיר חיפה שהוזמן על ידי וואלה ונערך על ידי פלאנט פוליטיקס

הבחירות לראשות העיר ירושלים – 25.10.2018
ממצאי סקר לראשות העיר ירושלים שהוזמן על ידי מטה יוסי חביליו – "מצילים את ירושלים"​​

הבחירות לראשות העיר הוד השרון – 25.10.2018
ממצאי סקר לראשות העיר הוד השרון שהוזמן על ידי יפעת קריב ופאר ולוין תקשורת ונערך על ידי מאגר מוחות​

הבחירות לראשות המועצה המקומית כפר תבור – 25.10.2018
ממצאי סקר בקרב תושבי כפר תבור שנערך על ידי הגל החדש​

הבחירות לראשות המועצה האזורית עמק חפר – 28.10.2018
ממצאי סקר לראשות המועצה האזורית עמק חפר שהוזמן עבור מטה גלית שאול ונערך על ידי מכון סמית

הבחירות לראשות העיר חולון – 28.10.2018
ממצאי סקר לראשות העיר חולון שהוזמן עבור שי קינן  ונערך על ידי מאגר מוחות

הבחירות לראשות העיר רחובות – 28.10.2018​
ממצאי סקר לראשות העיר רחובות שנערך על ידי מכון MIS​

הבחירות לראשות העיר רמת השרון – 28.10.2018
ממצאי סקר לראשות העיר רמת השרון שהוזמן עבור מטה רוני בלקין ונערך על ידי מכון סמית

הבחירות לראשות העיר כפר יונה – 28.10.2018​
ממצאי סקר לראשות העיר כפר יונה שהוזמן עבור שושי כחלון כידור ונערך על ידי מאגר מוחות​

הבחירות לראשות העיר כפר יונה – 29.10.2018

הבחירות לראשות העיר ראשון לציון – 7.11.2018