בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות
    מפת אתר
العربية   English

בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות

בעל זכות בחירה, שביום הבחירות לכנסת מאושפז בבית חולים, למעט מי שביום הבחירות התקבל לאשפוז במחלקת אשפוז יום – רשאי להצביע בקלפי למאושפזים שתוצב בבית החולים.
מאושפזים, שמסיבות רפואיות אינם ניידים – לא יוכלו להצביע, שכן, הקלפי אינה מתניידת אל החולה.
​​

בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים שיוצבו בה לשם שמירת הסדר, וכן, עובדי הצוות הרפואי של בית החולים, אם נוכח מנהל בית החולים או מי שהסמיכו לכך, כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת.
בטרם תיפתח הקלפי בבית החולים, ייתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז.
 ​​
מאושפז שיתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד שעה אחת לפני תום שעת ההצבעה, דהיינו: עד שעה משעת סגירת הקלפי במוסד - יקבל אישור כאמור עם אשפוזו.
מאושפז שיבקש להצביע בקלפי למאושפזים, יידרש להציג את אישור ההצבעה שקיבל ויזהה את עצמו באחד מאמצעי הזיהוי הבאים: תעודת זהות; דרכון ישראלי תקף; רישיון נהיגה תקף או חוגר תקף.
קלפיות למאושפזים יוצבו בבתי חולים (כמשמעותם בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940), המכילים לפחות 50 מיטות לחולים, בהתאם לרשימה שמסר שר הבריאות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית.
 
אדם המוגבל בניידות, השוהה עקב כך במוסד מוכר, הנמצא בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בו מתגוררים, במהלך חייהם הרגיל, לפחות 50 אנשים המוגבלים בניידות – רשאי להצביע בקלפי שתוצב במוסד בו הוא שוהה.
מוגבל בניידות השוהה במוסד כאמור, שיבקש להצביע בקלפי למאושפזים, יידרש להציג אישור שהייה במוסד (האישור יינתן לו מהמוסד) ויזהה את עצמו באחד מאמצעי הזיהוי האמורים לעיל.


להלן רשימת הקלפיות המלאה, הכוללת גם את בתי האבות שנכללו ברשימה, שהועברה ע"י שר הבריאות, כמוסדות סיעודיים שבהם מעל ל-50 מיטות במחלקות הסיעודיות. כמו כן, הרשימה מכילה מוסדות שהוגשו לוועדה ע"י שר הרווחה: מסגרות חוץ ביתיות, קהילות טיפוליות בשירות לטיפול בהתמכרויות וכן מעונות לנכים ומוסדות מוכרים למוגבלי ניידות. ​