רשימות המועמדים לכנסת
    מפת אתר
العربية   English

רשימות המועמדים לכנסת

  ​רשימות המועמדים, הכינויים והאותיות שנתבקשו מוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22בעמוד זה מוצגות רשימות המועמדים לכנסת ה-22, כפי שהוגשו ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22, וכן שמות המפלגות אשר הגישו רשימות מועמדים אלה. יודגש כי רשימות אלה אינן סופיות וטרם אושרו על ידי ועדת הבחירות המרכזית. לאחר בדיקת רשימות המועמדים על ידי ועדת הבחירות המרכזית, בהתאם להוראות חוק הבחירות ולתקנות שנקבעו מכוחו, תפורסמנה הרשימות המאושרות ברשומות וכן באתר הוועדה.