ועדת הבחירות המרכזית
    מפת אתר
العربية   English

ועדת הבחירות המרכזית

סקירה כללית אודות הוועדה ופועלה​

​​

על פי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב]. התשכ"ט–1969, מוקמת ועדת בחירות מרכזית תוך 60 יום מיום כינוסה של כנסת חדשה לביצוע הבחירות לכנסת.

בראש הוועדה עומד שופט בית המשפט העליון, שנבחר על ידי חבר השופטים בבית המשפט העליון.
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22 הוא שופט בית המשפט העליון חנן מלצר.
חברי הוועדה הם נציגי סיעות הכנסת: לכל סיעה המונה ארבעה חברים או יותר, יש חבר אחד בוועדה לכל ארבעה חברי כנסת. גם סיעה שאין לה ארבעה חברי כנסת מיוצגת בוועדה על ידי חבר אחד לפחות.
ועדת הבחירות לכנסת ה-22 מונה 31​​ חברים.
ליושב ראש הוועדה ארבעה סגנים מארבע הסיעות הגדולות של כנסת. ועדת הכנסת רשאית להגדיל מספר זה עד לשמונה, והיא אף קובעת מאילו סיעות יהיו הסגנים הנוספים.
בבחירות הנוכחיות יש ליושב ראש הוועדה שבעה סגנים מסיעות אלה: הליכוד, הבית היהודי, יש עתיד, המחנה הציוני, ישראל  ביתנו, ש"ס והרשימה המשותפת .
 
בראש המנגנון עומדת מנכ"לית הוועדה, עו"ד אורלי עדס, ולצידה צוות עובדים מצומצם הפועל במהלך כל שנות כהונתה של הוועדה.
כשלושה חודשים לפני הבחירות מוקמות 19 ועדות אזוריות. בראש כל אחת מן הוועדות עומד שופט כיושב ראש, ומספר חבריה והרכבה הסיעתי זהים לאלו של הרכב הוועדה המרכזית.
במקביל  מתרחב מנגנון הוועדה, הן במטה והן בוועדות האזוריות, והוא מונה כ-800 עובדים ברחבי הארץ. העובדים בוועדות מועסקים לתקופה של כשלושה חודשים. ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כ-40 אלף איש.
בין תפקידי ועדת הבחירות המרכזית
 • קבלת רשימות המועמדים ואישורן;
 • הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי;
 • ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים;
 • גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת;
 • הדרכת כל הפעילים בקלפי;
 • הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה;
 • הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום;
 • הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי;
 • קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי;
 • סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות;
 • המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת;
ועדות משנה

ועדת משנה לענייני כספים:

‎1.

קביעת התקציב של ועדת הבחירות
א.

דרך פעולתה של ועדת המשנה בקשר לתקציב
ב.


ועדת המשנה מגבשת את הצעת התקציב של ועדת הבחירות עורכת בדיקה מפורטת של כל סעיפי המשנה של ההצעה, לרבות, השוואת ההוצאה המקבילה בשנים קודמות אם היתה כזאת, ובחינת הצרכים בשנת התקציב הנכנסת.
ועדת המשנה מגישה את הצעת התקציב ליושב ראש הוועדה וסגניו, כדי שיביאוהו בפני מליאת הוועדה, לשם אישור ההצעה, עובר להגשתה של ההצעה לוועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לאמור בסעיף 134 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

 

ועדת המשנה לחקיקה:

‎2.

ועדת המשנה בוחנת את ההצעות לתיקון החוק או התקנות שהעבירו לעיונה: מליאת הוועדה המרכזית, חבר הוועדה, נושא תפקיד ממלכתי או אדם פרטי והיא מגישה את המלצותיה למליאת הוועדה. א.


הצעה לתיקונו של החוק אשר המליאה של הוועדה סמכה ידה עליה, יכול שתעביר הוועדה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אם לא הוגשה לכנסת כהצעת חוק של חבר כנסת בדרכים הקבועות לכך בתקנון הכנסת. ב.


הצעה לתיקון התקנות תעביר המליאה לידי שר הפנים.
ג.


הצעה לתיקון התקנות מטעם שר הפנים לפי האמור בסעיף 145(א) לחוק, מוגשת למליאה לשם קבלת הסכמתה, לאחר שתידון בוועדת המשנה בדיון טרומי כאמור בפסקה (א) ולאחר שמסקנותיה של ועדת המשנה הועברו לידי יושב ראש הוועדה וסגניו.

 

ד.


ועדת המשנה להצבעות מיוחדות:

‎3.

מתמנית לפי הוראות תקנות הבחירות לכנסת.ועדת המשנה מטפלת לקראת הבחירות בכל הנושאים הכרוכים בהצבעת חיילים, ימאים, שליחים בחו"ל, חולים המאושפזים בבית חולים, אסירים ועצירים ופועלת בשעת הבחירות בעניין קבלת הקולות, בדיקתם וספירתם, בהתאם להוראותיהן של התקנות.
(א)


בנושאים הקשורים להצבעות מיוחדות מקיימת ועדת המשנה את דיוניה בנוכחות נציג שר הביטחון או שר התחבורה או של משרד החוץ או של שר הבריאות או של השר לביטחון פנים, לפי העניין, שמוזמנים על ידה לישיבות בהן נדונים נושאים כאמור.
(ב)


ועדת המשנה מקפידה על הטלת חיסיון מלא של תוצאות הבחירות בין המצביעים בהצבעות מיוחדות.

 

(ג)


ועדת משנה להדרכה:

‎4.

ועדת המשנה מופקדת על הדרכתם של חברי ועדות קלפי, מזכירי ועדות הקלפי, הסדרנים והפעילים השונים בבחירות.
(א)


מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוזמת ועדת המשנה, בשנת בחירות, כנסי הדרכה של כל נושאי התפקידים בוועדות הקלפי בכל אזורי הבחירות ועורכת חוברת הדרכה וסרט הדרכה שמוצג בטלוויזיה, בתדירות שנקבעת על-ידה.

 

(ב)


ועדת משנה למיקום קלפיות והסעי בוחרים:

‎5.

הוועדה בוחנת את ההצעה בדבר אזורי קלפי ומקומות קלפי בשנת הפנקס הקרובה. ההצעה מוגשת לוועדה על-ידי שר הפנים לפי סעיף 13 לחוק. הוועדה מעבירה הערותיה ליושב הראש והסגנים שמביאים את הנושא בפני המליאה. החלטת המליאה נמסרת לשר הפנים.
(א)


ועדת המשנה מטפלת בהסעת בוחרים כאמור בסעיף ‎18 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-‎1973.
(ב)


מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מציעה הוועדה את המרחק המזכה בכרטיס נסיעה ואת אמצעי ההסעה שנקבעים, על יסוד הדיון והסיכום בין ועדת המשנה לבין הגופים המספקים לבוחר את השירות כאמור.
(ג)


הצעותיה וסיכומיה של ועדת המשנה טעונים אישור המליאה כאמור בסעיף 18 לחוק המימון.


(ד)