דיני הבחירות לכנסת
    מפת אתר
العربية   English

דיני הבחירות לכנסת

 

חוקי יסוד
 חוק הבחירות

 

      חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ" ט-1969

      חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע" ט-2019

 
 

חוק משאל עם  


       חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999​

 

 

תקנות, כללים והוראות

 

       תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973

       תקנות הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא), התשע"ג-2012​

       הוראות הבחירות לכנסת (הזדהות באמצעות תעודה צבאית אישית), התשע"ז-2017​

       כללי הבחירות לכנסת (עיון בחומר בחירות), התשע"ח-2018

       כללי הבחירות לכנסת (אופן ומועדים למינוי סגנים ליושב ראש של ועדה אזורית), התשע"ז-2017

       כללי הבחירות לכנסת (הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות לאסירים ושעות ההצבעה), התשמ"ח–1988​​

       קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ"ב–1992​

       הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בבתי חולים ובמוסדות מוכרים), התשנ"ו–1996

       נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת, התשע"ט-2019

       נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, התשע"ד-2013

       כללי הבחירות לכנסת (סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם), התשע"ג-2012

       כללי הבחירות לכנסת (גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית), התשע"ה-2015

       כללי הבחירות לכנסת (נוסח וצורה של כתב הסכמה של מועמד לכנסת), התשע"ח-2018

       כללי הבחירות לכנסת (שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה על פרטי יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי), התשע"ח-2018

       הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות קלפי מיוחדים במקום מושב ועדות בחירות),התשע"ח-2018​דרכי תעמולה

 

       חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959

       לוח הזמנים - הגבלות ואיסורים בתעמולת הבחירות

       הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע"ה–2015

 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

 

     קובץ ההנחיות

 


שרות המדינה (נש"מ)

 

     חוק שירות המדינה(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) התשי"ט-1959

      פרק 42.427 לתקשי"ר - עבודת עובדי המדינה בוועדת הבחירות המרכזית

      הודעות נציב שירות המדינה בענייני בחירות

 


ממשלה ומפלגות

 

     חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

     חוק הממשלה, התשס"א-2001

 

מימון

 

     חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

      הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון), התשנ"ה-1994​

      הנחיות המפלגות (מורשי חתימה), התשנ"ה-1994

      הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, התשס"ט-2009

      דגשים שפרסם משרד מבקר המדינה לגבי התנהלות "גוף פעיל בבחירות"

  
   

מיסוי תשלומים

 

     חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו–1996

     תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות התשנ"ו–1996

 


הוראות שעה לבחירות לכנסת ה-22

      הוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת ה-22), התשע"ט-2019​​דיני בחירות - הספר המלא