מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 14/21
קול קורא לבחינת פתרונות לסיוע הצבעה של לקויי ראיה
נושאים כלליים ואחרים
15-08-2017
  בשעה  
  בשעה  
ניתן להגיש הצעות
 
 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מעוניינת לבחון פתרונות לסיוע ללקויי ראייה בהצבעה אוטונומית ועצמאית בבחירות לכנסת ומשאל עם.
 הוועדה פונה בזאת לציבור הרחב לקבלת עמדות והצעות בכתב בכל הנוגע לסוגיה האמורה, והיא תיתן את דעתה לכל העמדות ולהצעות שיוגשו בכתב.
 הוועדה רואה חשיבות רבה בקבלת עמדות  והצעות הציבור ומקווה לשיתוף פעולה פורה מהציבור.
את העמדות וההצעות יש לשלוח בכתב עד ליום ה', ח' בתשרי התשע"ח (28 בספטמבר 2017) לידי החתום מטה, לכתובת דוא"ל: VadatB@knesset.gov.il  או באמצעות פקס 02-5669855.
 נוסח מלא של הקול הקורא פורסם באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכתובת www.bechirot.gov.il. ניתן להעביר שאלות הבהרה לפנייה באמצעות כתובת הדוא"ל שצויינה לעיל.
 למען הסר ספק, פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול הוועדה את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.
 הוועדה שומרת על זכותה להשתמש במידע אשר יתקבל בעקבות פנייה זו לכל צורך שהוא, בכלל זה  הרכבת רשימת מציעים פוטנציאליים הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפונה לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למי שענה על פנייה זו בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות והדגמות, לביצוע פיילוט, לביקור באתר וכיוצא באלה.
 
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6753421
 • דוא"ל:  tom.s@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
מסמכים נלווים
 קול קורא- בעלי ליקויי ראייה
 8/21
בקשה פומבית לקבלת מידע (RFI) בנושא אספקה ותפעול של מחשבי לוח או מחשבים ניידים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
חומרה ותוכנה
24-03-2016
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
  ​ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מבקשת, בהתאם להוראות תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ,לקבל מידע מספקים ישראליים או מספקי חוץ, בעלי ידע וניסיון מקומי ובינלאומי, לעניין שימוש בתגי קרבה בטכנולוגיית RFID לזיהוי חומר המגיע מוועדות הקלפי.​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: גב' אורית כהן-נבו
 • טלפון: 02-6753641
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:

05/04/2016 בשעה 12:00

מסמכים נלווים
 RFI RFID 8-21
 RFI RFID 8-21 מודעה לעיתון
 קובץ הבהרות מספר 1 - RFI 8-21
 6/21
בקשה פומבית לקבלת מידע (RFI) בנושא אספקה ותפעול של מחשבי לוח או מחשבים ניידים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
חומרה ותוכנה
03-03-2016
  בשעה  
  בשעה  
חלף המועד להגשת הצעות
 
  ​ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מבקשת, בהתאם להוראות תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לקבל מידע מספקים ישראליים או מספקי חוץ, בעלי ידע וניסיון מקומי ובינלאומי, לעניין אספקה ותפעול של מחשבי לוח או מחשבים ניידים (או שניהם גם יחד), וכן ציוד היקפי נלווה כמפורט בפנייה זאת, לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לשם שימוש בקלפיות ביום הבחירות לכנסת ​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: גב' אורית כהן-נבו
 • טלפון: 02-6753641
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
 
מסמכים נלווים
 RFI 6-21
 RFI 6-21 Newspaper
 קובץ הבהרות מספר 1 .docx RFI מחשבי לוח מהדורה 1.2
 קובץ הבהרות מספר 2 - RFI 6-21 docx 31 3 16
 הודעת שינוי - rfi 6-21.pdf
מס' מכרז
שם המכרז
תחום
תאריך פרסום
מועד עדכון אחרון
מועד אחרון להגשת הצעה
סטטוס
 23/21
הקמה, תפעול ופירוק של חדר מצב ושליטה עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
10-01-2019
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה להקמה, תפעול ופירוק של חדר מצב ושליטה עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אשר ישמש כמרכז שליטה ליום הבחירות, הצגת תכלול של מידע ממערכות המידע של הוועדה וישמש גם לעריכת תדריכים עיתונאיים ביום הבחירות, לכנסת ה-21​
​​​​
פרטי קשר
מועד אחרון להעברת שאלות: 17.1.2019 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 23-21 הקמה פירוק ותפעול של חדר מצב ושליטה
 טופס הצעת מחיר מעודכן - מכרז 23-21 00294319
 מענה לשאלות הבהרה - מכרז 23-21 להקמת משלט ליום הבחירות לכנסת ה-21 - 00294819
 22/21
הקמה, תפעול ופירוק של חדר מצב ושליטה עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
22-03-2018
  בשעה  
  בשעה  
המכרז בוטל
 
  1.1. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן – "הוועדה" או "המזמין") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה להקמה, תפעול ופירוק של חדר מצב ושליטה עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אשר ישמש כמרכז שליטה ליום הבחירות, הצגת  אגרגציה של מידע ממערכות המידע של הוועדה וישמש גם לעריכת תדריכים עיתונאיים ביום הבחירות, לכנסת ה-21 (להלן: הקמה, תפעול ופירוק של חדר מצב ושליטה), והכל בהתאם לשירותים כהגדרתם במפרט הטכני המצורף למכרז זה. הוועדה עורכת מכרז זה, במסגרת מילוי תפקידה כאחראית על ההיערכות לקיומן של בחירות לכנסת, שצפויות להתקיים בשלהי שנת 2019.

1.2. המציע במכרז זה יהווה גורם מתכלל (אינטגרטור), אשר יהיה האחראי הבלעדי כלפי ועדת הבחירות המרכזית על ביצוע כלל דרישות המכרז. הזוכה יהיה רשאי, באישור המזמין, להפעיל קבלני משנה לצורך ביצוע העבודה והכל בהתאם למפורט בסעיף ‎11 לפרק 1 – יישום, ויהיה האחראי באופן ישיר ובלעדי על פעילותם ואספקת השירותים על ידם.

1.3. ההצעות במכרז יוגשו בהתאם למפרט הטכני ויכללו את כל השירותים בו והכל כמפורט בסעיפים ‎7 ו-‎8 למפרט הטכני. לא תתקבל הצעה שאינה כוללת את כל השירותים המפורטים במכרז.

1.4. חדר המצב יוקם, יופעל ויפורק על-פי המפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם והמפרט הטכני.​
​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: גב' אורית כהן-נבו
 • טלפון: 02-6753641
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 11.4.18 בשעה 14:00
מסמכים נלווים
 מכרז 22/21 - הקמה תפעול ופירוק של חדר מצב ושליטה
 21/21
אספקת כריכים ושתייה עבור בעלי תפקידים מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת במהלך הבחירות לכנסת או משאל עם
נושאים כלליים ואחרים
19-02-2018
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
1.1. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן – "הוועדה" או "המזמין" או "המזמינה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו במסמכי המכרז להגיש הצעה לאספקת כריכים ושתייה עבור בעלי תפקידים מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת במהלך הבחירות לכנסת או משאל עם – במסגרת ההדרכות לקראת יום הבחירות, במהלך החודש הקודם ליום הבחירות, וכן ביום הבחירות עצמו, כמפורט במסמכי המכרז.

1.2. היקף ההתקשרות יכלול אספקת כ-45,000 כריכים וכ-45,000 בקבוקי שתייה בסך הכל במערכת בחירות אחת, במספר מועדים שונים, במסגרת ההדרכות לקראת יום הבחירות במהלך החודש הקודם ליום הבחירות וביום הבחירות עצמו, בפריסה ארצית, כמפורט במסמכי המכרז.

1.3. תקופת ההתקשרות תימשך שש שנים 6, החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם הספק הזוכה ותכלול לכל הפחות שתי מערכות בחירות. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות במספר תקופות נוספות, שלא יעלו כולן ביחד על שש שנים, או שתי מערכות בחירות נוספות לכנסת, לתקופה הארוכה מביניהן, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: גב' אורית כהן-נבו
 • טלפון:
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות: 13/03/2018 בשעה 12:00.
מסמכים נלווים
 נוסח מכרז מלא
 מודעה לעיתון
 הודעה מס' 1 - תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז 21/21 כריכים ושתייה
 19/21
אספקת שירותי תמיכת מחשוב
חומרה ותוכנה
09-11-2017
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
  ​ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לאספקת שירותי תמיכת מחשוב – הפעלת תומכי מחשוב, באופן שיתמכו בפעילות המחשוב בוועדות האזוריות הפזורות ברחבי הארץ, על כל מגוון המערכות הממוחשבות המופעלות בה. הוועדה עורכת מכרז זה במסגרת מילוי תפקידה כאחראית על ההיערכות לקיומן של בחירות לכנסת. יובהר כי בכוונת הוועדה לבחור בזוכה אחד עבור כל רחבי הארץ. השירותים הנדרשים כוללים אספקת תומכי מחשוב בהתראה קצרה ביותר, וכן הדרכות בכל התחומים שבהם יידרשו לתת תמיכה בוועדות האזוריות – הן עבור מערכות יישומיות והן עבור מערכות תשתית.
היקף אספקת שירותים הנדרש הוא כ- 23  תקנים של תומכי מחשוב, בהתאם לשעות מתן השירותים המפורטות בסעיף ‎1.2.3 למסמכי המכרז. יובהר כי המספרים המצוינים לעיל מהווים הערכה בלתי-מחייבת של הוועדה בנוגע להיקפי השירותים שיידרשו. כן יושם אל לב כי הוועדה רשאית להגדיל או להפחית את היקף השירותים המוזמן, בשיעורים המפורטים במכרז זה, ולפי שיקול דעתה. ​​​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6496622
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
16.11.2017 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 04450317.pdf
 מודעה לעיתון - מכרז 19-21 - תומכי מחשוב.pdf
 מכרז 19 21 לאספקת שירותי תמיכת מחשוב - נקי.pdf
 מכרז 19-21 - לאספקת שירותי תמיכת מחשוב.pdf
 מכרז 19 21 - לאספקת שירותי תמיכת מחשוב - מעקב אחר שינויים.pdf
 מכרז תומכי מחשוב - נספחים בוורד.docx
 הודעה על דחיית מועדים.pdf
 20/21
אספקת כריכים ושתייה עבור עובדי ועדות הקלפי, במהלך הבחירות לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
09-11-2017
  בשעה  
  בשעה  
המכרז בוטל
 
 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לאספקת כריכים ושתייה עבור עובדי ועדות הקלפי במהלך הבחירות המרכזיות – במסגרת ההדרכות לקראת יום הבחירות, במהלך החודש הקודם ליום הבחירות, וכן ביום הבחירות עצמו, כמפורט במכרז זה וההסכם המצורף לו. הוועדה עורכת מכרז זה במסגרת מילוי תפקידה כאחראית על ההיערכות לקיומן של בחירות לכנסת. יובהר כי בכוונת הוועדה לבחור בעד  זוכה אחד בכל אזור ובסה"כ בעד 3 זוכים בכל האזורים.
הצעות המציעים יוגשו בהתאם למפרט הטכני במסמכי המכרז ויכללו את כל השירותים הבאים: 

1. אספקת כ-45,000 כריכים וכ-45,000 בקבוקי שתייה בסך הכל במערכת בחירות אחת, במספר מועדים שונים, במסגרת ההדרכות לקראת יום הבחירות במהלך החודש הקודם ליום הבחירות (כ-20,000), וכן ביום הבחירות עצמו (כ-25,000), בפריסה ארצית, בהתאם לפריסה הגיאוגרפית שלהלן. כמו כן תידרש אספקה עבור מטות המזמין במהלך תקופת הבחירות ושלא במהלך תקופת הבחירות, הכל בהתאם למפורט להלן:

 א. אזור ירושלים והדרום – כ-5,500 כריכים ובקבוקי שתייה בימי ההדרכות, וכ-6,500 כריכים ובקבוקי שתייה ביום הבחירות. בנוסף, באזור זה תידרש גם אספקה עבור מטה ועדת הבחירות במשכן הכנסת, בהיקף של כ-7,000 בקבוקי שתיה במהלך תקופת הבחירות, ועוד כ-350 בקבוקי שתיה בחודש בתקופות שאינן תקופות בחירות. כן רשאי המזמין להזמין כריכים בתקופות אלו.

ב. אזור המרכז – כ-9,000 כריכים ובקבוקי שתייה בימי ההדרכות, וכ-11,000 כריכים ובקבוקי שתייה ביום הבחירות. בנוסף, באזור זה תידרש גם אספקה עבור המרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות (הממ"ל) שמשכנו בשוהם במהלך תקופת הבחירות, בהיקף של כ-2,000 בקבוקי שתיה (אומדן מוערך) וכן כמות מסוימת של כריכים. כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע הזמנות שוטפות שלא במהלך תקופת בחירות.


ג. אזור הצפון – כ-5,500 כריכים ובקבוקי שתייה בימי ההדרכות, וכ-7,000 כריכים ובקבוקי שתייה ביום הבחירות
​​​​​

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6496622
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
16.11.2017 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מודעה לעיתון - מכרז 20-21 לאספקת כריכים ובקבוקים.docx.pdf
 מכרז 20-21 לאספקת כריכים ובקבוקים.docx.pdf
 18/21
מתן שירותי ממונה בטיחות במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
05-11-2017
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
  ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת  מזמינה בזאת הצעות ממי שהוא 'ממונה בטיחות' לאספקת שירותי יעוץ בתחום הבטיחות בעבודה  אשר ישמש כממונה בטיחות בעבודה במרכז המבצעי-לוגיסטי של הוועדה באזור התעשייה חבל מודיעין (להלן: "המרכז" או "הממ"ל") ויספק שירותי ייעוץ במכלול היבטי הבטיחות בעבודה במרכז, לרבות בטיחות אש, גהות תעסוקתית, טיפול בחומרים מסוכנים, עבודה בגובה, הפעלת מלגזה, במות הרמה, כתיבת תכנית בטיחות, כתיבת נהלי בטיחות, הדרכת עובדים וכיו"ב, בהתאם לחוקים, לתקנות ולנהלים הקיימים והמחייבים בנושא. היועץ שייבחר יישא, בתקופת ההתקשרות, בכל חבות המוטלת על 'ממונה בטיחות' ככל שרלוונטית לתחום הייעוץ. ​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6753421
 • דוא"ל:  tom.s@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:

12.11.2017 בשעה 14:00

15.11 - פורסם מענה לשאלות ההבהרה במכרז:

למציעים במכרז 18/21, להלן יפורטו השינויים במכרז:
1. תנאי הסף למכרז עודכנו:
עקב חוסר התאמה בין נוסח תנאי הסף בסעיף 0.5.17 לבין הנספחים הנדרשים להוכחת תנאי הסף, הנוסח תוקן. תנאי הסף המעודכן הינו כדלקמן:
"למציע, או ליועץ מטעמו ככל שמדובר בתאגיד, יהיה ניסיון קודם כיועץ/ממונה בטיחות בעבודה של שלוש (3) שנים לפחות, בהיקף מצטבר של 1,000 שעות עבודה לפחות בכל שנה ובארגונים שמונים לפחות 100 עובדים בכל אחד מהם, במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה."
• ראו השינויים בנספח 0.5.2.6, 0.5.26א' ובנספח המודעה לעיתון. כמו כן, עודכנו הטבלה אותה יש למלא להוכחת עמידה בתנאי הניסיון בהתאם.
1. המועד להגשת ההצעות במכרז השתנה וכעת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא ביום 30.11.2017 עד השעה 12:00.

השינויים במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בכתובת - 
http://bechirot.gov.il/election/TendersAndJobs/Pages/Tenders.aspx

מסמכים נלווים
 מכרז יועץ בטיחות לאתר.pdf
 מודעה לעיתון 18-21 מכרז יועץ בטיחות.pdf
 מכרז 18-21 - יועץ בטיחות לממל - מענה לשאלות הבהרה - .pdf
 מכרז 18-21 - יועץ בטיחות לממל - לאחר שאלות הבהרה - עותק בעקוב אחר שינויים.pdf
 מכרז 18-21 - יועץ בטיחות לממל - לאחר שאלות הבהרה - עותק נקי.pdf
 תשובות לשאלות הבהרה מספר 2.pdf
 17/21
אספקת פנסים מסוג עששית
רכש טובין
05-11-2017
  בשעה  
  בשעה  
המכרז בוטל
 
   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לאספקה של פנסים מסוג עששית (דו שימושי), וכן אחריות לתקינות המוצרים, כמפורט במכרז זה וההסכם המצורף לו. הוועדה עורכת מכרז זה לאספקת פנסי עששית לקלפיות, במסגרת מילוי תפקידה כאחראית על ההיערכות לקיומן של בחירות לכנסת
 
​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6753421
 • דוא"ל:  tom.s@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:

הבהרה: במודעה נפלה טעות המועד להגשת שאלות הבהרה הוא עד ליום 12.11 בשעה 12:00

15.11 פורסם מענה לשאלות ההבהרה במכרז:

למציעים במכרז 17/21, להלן יפורטו השינויים במכרז:

1. תנאי הסף למכרז שונו:
תנאי הסף בסעיף 0.5.1.2.2 - על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות באספקת פנסים ל-2 לקוחות או יותר בהיקפי רכש כוללים של לפחות 100,000 ₪ או יותר לשנה. לשם עמידה בתנאי סף זה, יש לצרף הצהרה חתומה על ידי רואה חשבון, המעידה על היקפי הרכש, בחלוקה לכל לקוח ולכל שנה. את ההצהרה האמורה יש לצרף כנספח 0.5.8א'.
2. המועד להגשת ההצעות במכרז השתנה וכעת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא ביום 30.11.2017 עד השעה 12:00.

השינויים במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בכתובת - 
http://bechirot.gov.il/election/TendersAndJobs/Pages/Tenders.aspx

22.11 פורסם מענה לשאלות ההבהרה נוספות במכרז:

1. זמן האספקה הינו 90 יום מקבלת הזמנה, ראו שינוי במסמכי המכרז, בסעיפים שלהלן - 0.5.7 לפרק המנהלה וסעיף 7 להסכם.

2. לעניין הטבעת הסמלים - הטבעת הסמל תהיה כאמור בסעיף 4.1 להסכם.

ראו שינוי במסמכי המכרז


מסמכים נלווים
 מכרז 17 21 - לאספקת פנסי עששית לקלפיות
 מודעה לעיתון - מכרז 17 21 - פנסים
 מכרז 17-21 - לאספקת פנסי עששית לקלפיות - מענה לשאלות הבהרה.pdf
 מכרז 17-21 - לאספקת פנסי עששית לקלפיות - לאחר שאלות הבהרה - עותק בעקוב.pdf
 מכרז 17-21 - לאספקת פנסי עששית לקלפיות - לאחר שאלות הבהרה - עותק נקי.pdf
 מכרז 17-21 - לאספקת פנסי עששית לקלפיות - מענה לשאלות הבהרה 2.pdf
 מכרז 17-21 - לאספקת פנסי עששית לקלפיות - לאחר שאלות הבהרה 2 - עותק נקי.pdf
 מכרז 17-21 - לאספקת פנסים - לאחר שאלות הבהרה 2 - עותק בעקוב אחר שינויים.pdf
 13/21
אספקת כלים חד פעמיים
רכש טובין
24-07-2017
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו במסמכי המכרז להגיש הצעה לאספקה של כלים חד פעמיים, כמפורט במכרז. ​​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6753421
 • דוא"ל:  tom.s@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:

31.7.2017 בשעה 14:00

2.8.2017 - פורסם מענה לשאלות ההבהרה שהוגשו:

המועד להגשת ההצעות במכרז השתנה וכעת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא ביום כ"א באב התשע"ז, ה-13 באוגוסט  2017 עד השעה 12:00. שינויים במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בכתובת
http://bechirot.gov.il/election/TendersAndJobs/Pages/Tenders.aspx
שינויים במפרט הטכני מפורטים בקובץ שפורסם באתר האינטרנט של הוועדה.

מסמכים נלווים
 מכרז כלים חד פעמיים 13-21
 13-21 מודעה לעיתון - מכרז כלים חד פעמיים
 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז חדפ 13-21.pdf
 מכרז 13-21 - אספקת כלים חדפ לוועדת הבחירות - לאחר שאלות הבהרה 2.8.17.pdf
 הודעת שינוי לעיתון מכרז 13-21 - מכרז כלים חדפ.pdf
 15/21
אספקת שולחנות עבודה מודולריים עם מסוע לאריזה
רכש טובין
11-05-2017
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לאספקה של שולחנות עבודה מודולריים עם מסוע לאריזה, וכן אחריות לתקינות המוצרים, כמפורט במכרז זה וההסכם המצורף לו. הוועדה עורכת מכרז זה לאספקת שולחנות עבודה מודולריים עם מסוע לאריזה, במסגרת מילוי תפקידה כאחראית על ההיערכות לקיומן של בחירות לכנסת.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6753421
 • דוא"ל:  Tom.s@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
יום ה' 18.5.2017 בשעה 12:00
מסמכים נלווים
 מכרז 15-21 אספקת שולחנות עבודה לממל
 12/21
מתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים עבור ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
27-03-2017
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי סריקה ועיבוד נתונים מתוך מסמכים סרוקים בכלל ובפרט בבחירות לכנסת או במשאל עם, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
הצעות המציעים יכללו את מתן כל השירותים הבאים:
סריקת טפסי סימון מצביעים (טופס 1000) במוצאי יום הבחירות במשרדי ועדות הבחירות האזוריות ועיבוד ממוחשב של הקבצים הסרוקים שהתקבלו כאמור לעיל, במשרדי ועדת הבחירות המרכזית, לצורך הפקת נתוני המצביעים בקלפי, הכל כמפורט בנספח הטכני;
 סריקת "מסמכי בחירות" במשכן הכנסת, ובכלל זה תוצרים מוועדות הקלפי (כגון – פרוטוקולים רגילים, פרוטוקולים קולות פסולים וכיו"ב), מיד לאחר יום הבחירות;סריקה, מפתוח ועיבוד של מסמכים סרוקים וקבצים נוספים, שלא ביום הבחירות ובתקופת הבחירות, במשרדי הספק.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6753421
 • דוא"ל:  tom.s@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
המועד להגשת שאלות הבהרה השתנה - המועד החדש הינו יום ד' 5.4.2017 בשעה 10:00
 
6.4.2017 פורסם מענה לשאלות הבהרה במכרז, לצד המענה מצ"ב עותקים של פרקי המכרז כפי שיפורט להלן:
 
1. עותק ב"עקוב אחר שינויים" עם השינויים במסמכי המכרז בעקבות המענה לשאלות ההברה.
2. עותק נקי הכולל את המענה לשאלות ההבהרה.
 
מסמכים נלווים
 מכרז 12-21- פרק מנהלה.pdf
 מכרז 12-21- מפרט טכני.pdf
 מכרז 12-21- הסכם.pdf
 נספח 2.16.2.pdf
 מכרז 12-21 - הודעת שינוי במועד הגשת שאלות ההבהרה
 מכרז 12-21- פרק מנהלה אחרי הודעת שינוי מס' 1
 הודעת שינוי מס' 2 - תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 12-21 למתן שירותי סריקה
 מכרז 12-21 - שירותי סריקה - הסכם לאחר מענה לשאלות הבהרה - עותק נקי
 מכרז 12-21 - שירותי סריקה - הסכם לאחר מענה לשאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים
 מכרז 12-21 - שירותי סריקה- מפרט טכני לאחר שאלות הבהרה - עותק נקי
 מכרז 12-21 - שירותי סריקה- מפרט טכני לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים
 מכרז 12-21 - שירותי סריקה- פרק מנהלה לאחר שאלות הבהרה - עותק נקי
 מכרז 12-21 - שירותי סריקה- פרק מנהלה לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים
 16/21
מתן שירותי ייעוץ בהליכי כתיבת מכרזים והתקשרויות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
נושאים כלליים ואחרים
08-02-2017
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
​ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אחראית לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999, על ארגון, פיקוח, ניהול וביצוע של הבחירות הכלליות לכנסת ומשאלי עם.

 

לצורך כך, עורכת ועדת הבחירות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התקשרויות שונות, לצורך הצטיידות, רכישת שירותים, שיפור וייעול תהליכי עבודה ,בחינת רפורמות ושינויים ארגוניים ועוד. היקף ההתקשרויות המוערך של הוועדה הוא כ-12 מיליון ₪ בשנה שאינה שנת בחירות, וכ-100 מיליון ₪ בתקופת הבחירות. 
רכש ציוד נעשה באמצעות המרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה, האמון, בין היתר, על ביצוע ויישום החלטות ועדת המכרזים המרכזית לשירותים וטובין, הן בהליכי מכרז והן בהליכי פטור ממכרז, ונותן שירות עבור כלל יחידות הוועדה.
לשם כך מבקשת הוועדה להתקשר עם חברת ייעוץ לשם קבלת השירותים שיפורטו להלן:

 

 

כתיבת נוסח מכרז או הליך תיחור אחר על נספחיו, בשיתוף עם היחידה המקצועית הרלוונטית  בוועדה והלשכה המשפטית בוועדה, לרבות מפרטים מקצועיים,  נוסחי הסכם מוצע , סקרי שוק ,הכנת אומדנים , כתבי כמויות, תנאים כלליים נדרשים בתחומים השונים, תיאור מפורט של העבודה הנדרשת.

 

בנוסף לכך יידרש הספק הזוכה להכין שלד של תכנית עבודה ותרשימי זרימה ליישום ההליך התואם את סעיפי ההליך השונים. יודגש כי העבודה על הכנת ההליך מחייבת, ברוב המקרים, שורה של מפגשי עבודה , עם הגורמים המקצועיים ביחידות הוועדה, הכנת ההסכם תעשה בתאום עם הלשכה המשפטית בוועדה והשתתפות מלאה כנדרש בישיבות ועדת מכרזים.

 

פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: עו"ד תום שניר
 • טלפון: 02-6753421
 • דוא"ל:  tom.s@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
15.2.2017 בשעה 14:00
עדכון - 21.2.2017 - 09:00
למציעים במכרז 16/21, להלן יפורטו השינויים במכרז:
1. תקופת ההתקשרות תעמוד על חמש שנים.
2. מציע רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה כמפורט במסמכי המכרז.
3. יש לצרף למכרז ערבות אוטונומית ובלתי מוגבלת בתנאים לפקודת המזמין בסך של 5,000 ₪ בתוקף לא יאוחר מיום 07.03.17 ועד ליום 07.04.17  הערבות תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981.
4. תנאי הסף למכרז שונו:
א. ניסיון המציע - על הגוף המציע להיות בעל ניסיון, בחמש השנים האחרונות (לכל הפחות) שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, החל משנת 2011, בניסוח והכנת מכרזים (לרבות, מפרטים טכניים, עיצוב ותכנון מוצר, כתבי כמויות, קריטריונים ומשקולות לבדיקת ההצעות), ובבדיקת ההצעות שנתקבלו למכרזים אלו ,עבור משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, או תאגידים שהוקמו בחוק (להלן – גופים ציבוריים) בנושא רכישת שירותים ובנושא רכישת טובין, בנושאים מגוונים כגון, הסעדה, מחשוב, בטיחות ועוד בהיקף מזערי של 15 מכרזים לכל 5 השנים יחדיו. 
ב. מנהל הפרוייקט - מנהל הפרוייקט מטעם המציע יהיה בעל ניסיון של 5 שנים מתוך 7 השנים האחרונות – (קרי בחמש מתוך השנים 2010 עד 2016, לפחות בניסוח והכנת מכרזים (לרבות, מפרטים, כתבי כמויות, וקריטריונים ומשקולות לבדיקת ההצעות), ובבדיקת ההצעות שנתקבלו למכרזים אלו, עבור גופים ציבוריים כאמור לעיל, בנושאי רכישת טובין ורכישת שירותים, בהיקף מזערי של 3 מכרזים בכל אחת מחמש השנים שהוצגו, מבין כלל המכרזים שיוצגו, מהם לפחות 2 מכרזים בהיקף התקשרות שלא יפחת מ-5 מיליון ₪ לכל מכרז. 
• מנהל הפרוייקט המוצע הוא בעל תואר אקדמי במשפטים או בהנדסת תעשיה וניהול או בכלכלה או במנהל עסקים או בחשבונאות או שהוא הנדסאי תעשייה וניהול.
ג. יועצים נוספים - בנוסף יציג המציע בהצעתו יועצים נוספים, המומחים בתחומים שונים, עמם הוא מתכנן להתקשר לצורך מתן השירותים נשוא מכרזים. המציע יצרף רשימה של היועצים כאמור ואת תחומי ההתמחות שלהם ופרוייקטים מרכזיים שבהם הועסקו בעבור גופים ציבוריים.
• למען הסר ספק מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף, על המציע, מנהל הפרויקט והיועצים  המוצעים  מטעמו, לעמוד בתנאי הסף בעצמם, וכי לא ניתן לייחס ניסיון או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג מלא עם המציע עפ"י סעיף 323 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, למעט האמור במסמכי המכרז. 
ד. תעודת רישום התאגיד כדין;
ה. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לעניין העדר הרשעות בנושא העסקת עובדים זרים, והכל כמפורט במסמכי המכרז;
 יודגש כי הנוסח המלא והקובע של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרז 
5. תוקף ההצעה - ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום 07 באפריל 2017.
המזמין רשאי לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר 07 במרץ 2017, ובלבד שהמציע נתן את הסכמתו לכך.
6. המועד להגשת ההצעות במכרז השתנה וכעת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא ביום ג' ט' באדר התשנ"ז, ה-7 במרץ  2017 עד השעה 12:00. שינויים במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בכתובת - 
http://bechirot.gov.il/election/TendersAndJobs/Pages/Tenders.aspx
מסמכים נלווים
 16-21 - מכרז
 16-21 - מודעה לעיתון מכרז
 מענה לשאלות הבהרה - מכרז 16 21
 מכרז 16-21- לאחר שאלות הבהרה עותק עם שינויים מסומנים
 מכרז 16-21- לאחר שאלות הבהרה עותק נקי
 מודעת שינוי לעיתון - מכרז 16-21
 מענה לשאלות הבהרה 2- מכרז 16-21
 7/21
פיתוח, התקנה ותפעול של מערכת לגיוס, מיון, למידה ממוחשבת וניהול למידה לבעלי תפקידים לוועדות הקלפי בבחירות לכנסת
חומרה ותוכנה
21-04-2016
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
***קבצי המכרז הוסרו בשל טעמים טכניים, לקבלתם אנא פנו לדוא"ל VadatB@kesset.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים של פיתוח, התקנה ותפעול של מערכת לגיוס, מיון, למידה ממוחשבת וניהול למידה לבעלי תפקידים לוועדות הקלפי בבחירות לכנסת הכוללת - פיתוח לומדות הדרכה לבעלי תפקידים בוועדות הבחירות בבחירות לכנסת, הקמת מערכת ניהול למידה (LMS) , לניהול תהליך גיוס מזכירי ועדות הקלפי, התקנה ותחזוקה של המערכות האמורות, אירוח המערכות בענן ציבורי, פיתוח חומרי הדרכה נלווים ותחזוקתם. כמו כן, במסגרת זכות ברירה, יוגשו הצעות להפעלת מרכז תמיכה למשתמשים בתקופת הבחירות והפקת סרטוני למידה מסוגים שונים.​​​
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: גב' אורית כהן-נבו
 • טלפון: 02-6753641
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
08/06/2016
מסמכים נלווים
 3/21
אספקת מתקני עזר מפלסטיק לספירת פתקי הצבעה
רכש טובין
19-11-2015
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה לאספקה של מתקני עזר מפלסטיק לספירת פתקי הצבעה, כמפורט במכרז זה. הוועדה עורכת מכרז זה לאספקת מתקני עזר מפלסטיק לספירת פתקי הצבעה, במסגרת מילוי תפקידה כאחראית על ההיערכות לקיומן של בחירות לכנסת.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: גב' אורית כהן-נבו
 • טלפון: 02-6753641
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:
מסמכים נלווים
 מכרז 3-21- אספקת מתקני עזר מפלסטיק לספירת קולות
 מודעה לעיתון מכרז פלסטיק
 1/21
שירותי הקלדה, הקלטה ותמלול
נושאים כלליים ואחרים
22-06-2015
  בשעה  
  בשעה  
נבחר זוכה
 
 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הקלדה ותמלול: יושב ראש הוועדה, מליאת הוועדה ומוסדותיה, וכן אגפיה השונים מקיימים דיונים שיפוטיים, דיונים מינהליים, ישיבות וכנסים רבי משתתפים, אשר דורשים הקלדת מהלך הדיונים או הקלטת אודיו של מהלך הדיונים ותמלול של הנאמר בהם לאחר מכן, כל זאת על מנת לנפק לוועדה פרוטוקולים ותיעוד של הדיונים.
פרטי קשר
 • לבירורים ניתן לפנות אל: גב' אורית כהן-נבו
 • טלפון: 02-6753641
 • דוא"ל:  vadatb@knesset.gov.il
 • פקס: 02-5669855
מועד אחרון להעברת שאלות:

 

מסמכים נלווים
 מכרז 1-21 שירותי הקלדה
 מודעה לעיתון - מכרז 1 21 שירותי הקלדה, הקלטה ותמלול לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת - 02455915
 תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 1/21 למתן שירותי הקלדה, הקלטה ותמלול לוועדת הבחירות המרכזית
 
 
לא נמצאו תוצאות לחיפוש שביצעת