הצבעת מזכירים וחברי ועדת קלפי
    מפת אתר
العربية   English

הצבעת מזכירים וחברי ועדת קלפי

ועדת הקלפי היא הוועדה המפקחת ביום הבחירות על ההצבעה ועל ספירת הקולות.
ועדת הקלפי מורכבת משלושה חברים, אשר ממונים על פי מפתח מפלגתי שקובעת ועדת הבחירות המרכזית וכן ממזכיר ועדת הקלפי, אשר ממונה על ידי ועדת הבחירות המרכזית ונדרש להיות ללא שיוך מפלגתי . 
כיוון שבמקרים רבים, מכהנים חברי ועדת הקלפי בקלפי רחוקה מזו שבאזור מגוריהם, הם נאלצים לעזוב את הקלפי שבה הם מכהנים כדי להצביע, או לחילופין לוותר על  מימוש זכותם הדמוקרטית להצביע. 
על כן נקבע בחוק כי חברי ועדת קלפי, יהיה זכאי להצביע בקלפי שבה הוא חבר, אם התקיים אחד מאלה: אם יושב ראש הוועדה, בהתייעצות עם סגניו, נוכח כי קיימות נסיבות מיוחדות, אשר בגללן נבצר ממנו להצביע בקלפי באיזור מגוריו, או אם שימש חבר באותה קלפי שש שעות רצופות. 
המזכיר וחברי ועדת הקלפי יצביעו במעטפה כפולה, כלומר מעטפת ההצבעה תוכנס לתוך מעטפה חיצונית, שעליה יצוינו פרטי המצביע. קולות אלה ייספרו עם יתר קולות המצביעים במעטפות כפולות, כגון חיילים, אסירים, מאושפזים בבתי חולים ומוגבלים בניידות.  ​